Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Modlniczce

  

Przedszkole Samorządowe w Modlniczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego
w Modlniczce.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-01-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

 

Treści niedostępne

 

Strona internetowa jest częściowo przystosowana do wyświetlenia na urządzeniach mobilnych. Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści, problem z odstępami w tekście, obrazy zamieszczone na stronie nie zawierają tekstu alternatywnego, strona nie posiada wersji o podwyższonym kontraście, nie posiada możliwości powiększania wielkości liter.
 • Funkcjonalność (na stronach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki)
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).

 

 

 

 

 

Wyłączenia

 

 

 

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 04.02.2021 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 04.02.2021 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Wójcik
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 12 376 42 18

 

 

 

Każdy ma prawo:

 

 

 

 

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

 

 

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

 

 

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

 

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

 

 

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

 

 

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

 

 

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

 

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

 

Skargi i odwołania

 

 

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

 

 

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Katarzyna Wiśniewska

 

 

 

 • Adres: ul. Św. Faustyny 8, 32-085 Modlniczka

 

 

 

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 • Telefon: 12 376 42 18

 

 

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

 

 • Przedszkole znajduje się w dwóch budynkach, jeden na piętrze oraz drugi budynek z trzema dostępnymi kondygnacjami. W budynkach znajdują się schody, podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich a także windy do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu przy budynkach przedszkola, są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Istnieje możliwość wstępu do przedszkola z psem asystującym.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne z dnia 19.11.2020 r.

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja?fbclid=IwAR0i3epJeSD7d0ouvb7a03EDC_N9n8jaFKE2Geyc4j6xFESiBeSdwmY6U7c

Attachments:
Download this file (dyżur wakacyjny.pdf)dyżur wakacyjny.pdf[ ]2609 kB

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 9 marca 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują kryteria określone Uchwałą Nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i terminów jej przeprowadzenia zawierają poniższe załączniki:

- harmonogram rekrutacji 2021-2022,

- rekrutacja 2021-2022.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022” wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Gminy Wielka Wieś oraz ze stron internetowych lub sekretariatów przedszkoli lub szkół podstawowych, przy których funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

 

Z dniem 1 lipca 2010 roku na podstawie Uchwały Nr XLV/318/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27.05.2010 r. działalność rozpoczęło Przedszkole Samorządowe w Modlniczce. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wielka Wieś, natomiast sprawującym nadzór nad jego działalnością Małopolski Kurator Oświaty.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wykonawczych, a w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, koncentrując się na:

 1. wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących  obszarów edukacyjnych:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Przedszkole realizuje swoje zadania w oparciu o program wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub programu autorskiego lub innowacyjnego opracowanego przez wychowawców przedszkoli na podstawie Podstawy Programowej.

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów.

Organami przedszkola są:

1)  dyrektor przedszkola,

2)  rada pedagogiczna,

3)  rada rodziców

"Od najmłodszego aż po starszaka,

Wszyscy świętują dziś Dzień Przedszkolaka"

 

Skoro wszyscy to my też! 20 września w całej Polsce obchodzony jest Dzień Przedszkolaka. Uchwalone przez Sejm święto wszystkich milusińskich w naszym przedszkolu obchodzone jest od dawna. W tym dniu wychowawcy zrobili dzieciom wagary od zajęć i cały dzień spędzili na wspólnej zabawie. Były bańki, zabawy z chustą animacyjną, zabawy sportowe i oczywiście kosz słodkości i pamiątkowe medale dla każdego przedszkolaka. Dzień Przedszkolaka to świetna okazja do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Słodkości i poczęstunek dla dzieci zostały zakupione dzięki Radzie Rodziców :)

 

 

Podkategorie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Poniedziałek

14.09.2020

 

bułka z masłem 10 g.           i wędlina drobiową 20 g., pomidor, owoc, herbata z cytryną           150ml,

zupa  wiosenna na  wywarze z jarzyn z natką pietruszki  200ml, makaron spaghetti  z sosem mięsno-pomidorowym  200 g., kompot wieloowocowy 150ml

 

ciasteczka drożdżowe + herbata 150 ml

ALERGENY

 

Gluten, jaja, soja, mleko, gorczyca, ziarno sezamu

Gluten, jaja, soja, mleko, seler, ziarna sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany, łubiny

Gluten, jaja, soja, mleko, orzechy, ziarno sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany

Wtorek

   15.09.2020

 

 

chleb mieszany  70 g.  z masłem 10 g.      i jajko gotowane, ogórkiem, owoc, kakao 150ml

zupa grochowa z łupanego groszku   na  wywarze  z jarzyn 200ml,   5 szt. pierogów ruskich, kompot wieloowocowy 150ml

 

 

kanapka warzywna + herbata 150 ml

ALERGENY

 

Gluten, jaja, soja, mleko, gorczyca, ziarno sezamu

Gluten, jaja, soja, mleko, seler,  ziarna sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany, łubiny

Gluten, jaja, soja, mleko, orzechy, ziarno sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany

ŚRODA

16.09.2020

 

chleb graham  70 g.    z masłem 10  g.    i wędlina wieprzową 20 g, papryka,  owoc, herbata owocowa 150ml

zupa grysikowa na  wywarze z jarzyn z natką pietruszki  200ml, sznycelek  wieprzowy w 80 g z gałką kaszy  i marchewka na ciepło  80 g., kompot wieloowocowy 150ml

 

ciasto  piernik + herbata 150 ml

ALERGENY

 

Gluten, jaja, soja, mleko, gorczyca, ziarno sezamu

Gluten, jaja, soja, mleko, seler, ziarna sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany, łubiny

Gluten, jaja, soja, mleko, orzechy, ziarno sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany

Czwartek 17.09.2020

 

 

chleb mieszany 70 g.  z  masłem 10 g.       

   i pasztetem, pomidor, owoc, herbata z cytryną 150ml,

zupa pomidorowa z ryżem na  wywarze z jarzyn z natką pietruszki  200ml , kotlecik drobiowy  80 g. z gałką ziemniaków i buraczki 80 g. ,  kompot wieloowocowy 150ml

 

 

bułeczka maślana + herbata 150 ml

ALERGENY

 

Gluten, jaja, soja, mleko, gorczyca, ziarno sezamu

Gluten, jaja, soja, mleko, seler,  ziarna sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany, łubiny

Gluten, jaja, soja, mleko, orzechy, ziarno sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany

PIĄTEK

18.09.2020

 

weka 35 g.    z masłem 5 g.        

   i powidłem, płatki kukurydziane, owoc,   mleko  150ml,

zupa żurek z ziemniakami   na wywarze z jarzyn z natką pietruszki 200ml, łazanki z kiełbaską 200  g., kompot wieloowocowy 150ml

 

kanapka warzywna + herbata 150 ml

ALERGENY

 

Gluten, jaja, soja, mleko, gorczyca, ziarno sezamu

Gluten, jaja, soja, ryba, seler, mleko, ziarna sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany, łubiny

Gluten, jaja, soja, mleko, orzechy, ziarno sezamu, dwutlenek siarki lub siarczany

 

 

 


 

Przedszkole Samorządowe w Modlniczce

Modlniczka, ul. św. Faustyny 8
32-085 Modlnica

lokalizacja >>

spacer

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem