Zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:


1) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;

2) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub woźnej oddziałowej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;

3) dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola;

4) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

5) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

6) odbieranie dziecka z przedszkola - nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca.

7) rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8:30 i odbierania dzieci z przedszkola około godziny 17:15, dajmy dziecku czas na spokojne posprzatanie zabawek i ubranie się do domu;

8) do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

9) każde podawanie leków w przedszkolu, ma miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) i odbywa się na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.

10) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

11) w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole  powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

12) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu otwarcia przedszkola, nauczyciel powinien powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych). W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

13) Nieobecność dziecka Rodzic ma obowiązek zgłosić nie później niż do godziny 8:00. Po tej godzinie zostanie naliczony posiłek (plus opłata) w danym dniu. Po dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu również należy powiadomić wychowawców grup o przyjściu dziecka następnego dnia do przedszkola.

 


 

Przedszkole Samorządowe w Modlniczce

Modlniczka, ul. św. Faustyny 8
32-085 Modlniczka

lokalizacja >>

spacer

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem